Flag UK gif Flag DE gif Flag PT gif Flag FR gif Flag ES gif Flag NL gif Flag Greece gif Flag Italy gif Flag USSR gif
Flag Japan gif Flag Turkey gif Flag Saudi Arabia gif Flag Sweden gif Flag Serbia gif Flag Croatia gif Flag Norway gif Flag Finland gif Flag Romania gif

UNIVERSELL DEKLARATION OM DJURS RÄTTIGHETER

Då Livet är ett och alla levande varelser har ett gemensamt ursprung varifrån de har utvecklats till olika arter under evolutionens gång;

Då allt levande äger grundläggande rättigheter och alla djur med ett central nervsystem innehar specifika rättigheter;

Då förnekandet och ignoransen av dessa rättigheter orsakar naturen skada och gör att människor begår grymheter mot djur;

Då samexistensen mellan olika arter bygger på den mänskliga artens erkännande av de andra djurens rätt till liv;

Då respekt mellan människor och djur är oskiljbar från respekten människor emellan;

DEKLARERAS HÄRMED:

Artikel 1
Alla djur föds jämlika och har samma rätt att finnas till.

Artikel 2
a)
Varje djur har rätten att respekteras.
b) Människan, liksom djuren i djurriket, kan inte ta sig rätten att utrota eller utnyttja andra arter och därmed inkräkta på deras rättigheter. Människan bör använda sitt samvete för djurens bästa.
c) Varje djur har rätt till hänsyn, bra behandling och beskydd av människan.

Artikel 3
a)
Inget djur ska behandlas illa eller utsättas för plågsamma ingrepp.

b) Om ett djur behöver avlivas ska det ske snabbt och utan framkallande av rädsla eller smärta hos djuret.

Artikel 4
a)
Alla djur tillhörande en vild art har rätt att leva fritt i sin naturliga miljö och att reproducera sig.
b) Allt frihetsberövande, även i utbildande syfte, bryter mot denna rättighet .

Artikel 5
a)
Varje djur som lever under domesticerade förhållande måste få leva under naturliga förhållanden för respektive art.
b) Alla inskränkningar av dessa förhållande för kommersiella syften är ett brott mot denna rätt.
Artikel 6
a)
Alla djur som människan utser till sällskapsdjur måste få leva ett liv som motsvara deras naturliga livsspannl.
b) Att överge ett sällskapsdjur är en grym och nedvärderande handling.

Artikel 7
Djur i människans tjänst ska bara behöva arbeta under en begränsad tid och får inte ansträngas till utmattning. De måste ha tillgång till tillräcklig föda och vila.

Artikel 8
a) Experiment på djur som utsätter dem för fysisk eller psykiskt lidande bryter mot djurs rättigheter, även om experimenten är medicinska, vetenskapliga, kommersiella eller i något annat syfte.
b) En teknik för att ersätta dessa försök måste undersökas och utvecklas.

Artikel 9
Om ett djur föds upp för att bli mat måste det födas, tas om hand, transporteras och dödas utan att utsättas för rädsla eller smärta.

Artikel 10
a)
Inget djur ska användas inom nöjesindustrini.
b) Djurutställningar och shower där djur deltar är oförenliga med djurs heder.

Artikel 11
Varje handling som utsätter djur för en onödig död är grym och ett brott mot livet.

Artikel 12
a)
Varje handling som leder till flera vilda djurs död är ett brott mot den arten.
b) Nedsmutsning och förstörelse av naturen leder till utrotande av arter.

Artikel 13
a)
Döda djur ska behandlas med respekt.
b) Våldsamma scener, där djur är offer, måste förbjudas på film och på tv, om de inte syftar till att stärka djurs rättigheter.

Artikel 14
a)
Djurskyddsorganisationer måste vara representerade på regeringsnivå.
b) Djurs rättigheter måste försvaras på samma sätt som mänskliga rättigheter.

Texten med den universella deklarationen om djurs rättigheter togs fram av the International League of Animal Rights tillsammans med liknande organisationer under ett internationellt möte om djurs rättigheter i London den 21-23 september 1977.

TOP gif   HOME gif